Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc tại thành phố Yên Bái