Mù Cang Chải: Luân chuyển tạo môi trường rèn luyện cán bộ