Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 2 (mở rộng)