Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 2: Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược; 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu