Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Văn Yên