Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Yên