Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh