Yên Bái: Tổng kết mô hình Hội đồng trẻ em giai đoạn 2017 - 2020