Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường: Chương trình xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn đã đi vào cuộc sống sinh động, hiệu quả nhất