Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử