Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến ngành kế hoạch và đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020