Giao việc, khoán sản phẩm: Tạo chuyển biến trong hệ thống chính trị ở Yên Bái