Đóng góp trách nhiệm, tập trung thảo luận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021