Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng): Thông qua 3 nghị quyết chuyên đề