UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,6% trong 2 tháng đầu năm