Yên Bái: Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021