Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Lễ giao nhận quân tại thành phố Yên Bái