Yên Bái: Điều chỉnh phương án giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026