Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với Hiệp hội Sắn Việt Nam