Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ