Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình năm 2021: Quyết tâm cao để thành công trọn vẹn