Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp