Yên Bái dự phát động trực tuyến Chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19”