Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)