Yên Bái giao ban báo chí quý III: Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái "bình thường mới"