Yên Bái tham dự bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026