Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Kỳ họp thứ 4– HĐND tỉnh khóa XIX