Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch