Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh và trưởng ngành của tỉnh các thời kỳ đã nghỉ hưu