Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng