Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 12