Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua năm 2022