Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững