Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại huyện Văn Chấn