Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 24 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh