Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại huyện Trấn Yên