Yên Bái dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII