Đại hội 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái