Thường trực Tỉnh ủy làm việc về tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh