Hội thảo "Đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X"