Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chúc mừng Hội Nhà báo và Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh