Triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Yên Bái