Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại Yên Bái