Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét các danh hiệu khen cao và cấp tỉnh