Yên Bái phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,75%