Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam