Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020