Lục Yên khai thác tiềm năng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp