Manulife Yên Bái: Doanh thu hàng năm đạt 20 tỷ đồng