Trấn Yên hiện thực hóa nghị quyết sản xuất nông nghiệp